نویسنده = مهدی فاتح راد
تعداد مقالات: 3
1. ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست‌گذاری دانش در این حوزه

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 45-72

محمود ناصری جزه؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی فاتح راد


3. ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-75

حبیب‌الله طباطبائیان؛ مهدی فاتح راد؛ سید محمدحسین شجاعی