نویسنده = ابراهیم سوزنچی کاشانی
تعداد مقالات: 9
1. نقش سیاست‌های فناوری و نوآوری در تسهیل و تسریع فرارسی فناورانه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 455-467

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ مصطفی صفدری رنجبر


2. مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

ابراهیم سوزنچی کاشانی


3. بررسی رابطه رشد بنگاه با رشد توانمندی فناوری در بخش هوافضا: شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد سریع کدامند؟

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-67

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ سینا کامجو باقری؛ علی انواری


4. مهمان سردبیر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-1

ابراهیم سوزنچی کاشانی


5. بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 49-62

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ آرمان خالدی؛ علی صابر؛ شهره نصری


7. بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف

دوره 7، شماره 3، بهار 1393، صفحه 39-54

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ سروش طالبی؛ وحید علی عسگری


9. شکاف در تحلیل‌های سیاست فنّاوری و نوآوری:

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-43

ابراهیم سوزنچی کاشانی