نویسنده = سید سروش قاضی نوری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-29

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی


2. الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-43

محمد نیک بین؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ رضا ماحوزی


3. ارائه چارچوبی برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشور به روش دلفی فازی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-17

مهدی هاجری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


4. تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


5. چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-30

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ نیلوفر ردایی


6. تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


7. تحلیل محتوای برنامه های توسعه آموزش عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-45

احمد فتح الهی؛ محمد یمنی؛ زهرا صباغیان؛ مقصود فراستخواه؛ محمد قاضی طباطبائی


8. بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 91-102

حسین محمدی دوستدار؛ عبدالحمید میرحسینی